Het Moleke draait…
Het kleine Moleke draait…

Ieder kind krijgt gelijke kansen om te groeien
naar eigen mogelijkheden met aandacht voor ieders talenten.

Tijdens activiteiten proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften van de kleuters en
rekening te houden met wat bij hen leeft. We willen elk kind centraal stellen door activiteiten op
maat te geven waarbij kennis en vaardigheden, waarden en normen aan bod komen.
Kleuters worden door elkaar gestimuleerd door veel te zien en te horen, waardoor ze bewust of
onbewust heel wat meepikken van elkaar en elkaar spontaan helpen.
We stimuleren de samenwerking tussen de kleuters zodat ze kunnen leren van en met elkaar.

Concreet :

 • In Het Kleine Moleke werken we met leefgroepen waarbij kleuters van 2,5 jaar t/m 5-jaar
  gegroepeerd zitten in één klasgroep.
 • In Het Moleke werken we (meestal) met leeftijdsgroepen.
 • Regelmatig komen er klasoverschrijdende activiteiten aan bod bv. open-deurtje, schoolprojecten,
  uitstappen, verkeersvaardigheden, …

Een heel team van enthousiaste mensen staat paraat om uw kind te helpen groeien naar een
totale persoonsvorming.

Ons schoolteam kan rekenen op de medewerking van ouders, CLB en de lokale gemeenschap om
het leerproces te verrijken. Hun betrokkenheid en waardering van de geleverde inzet zijn van
fundamenteel belang.

Concreet :

 • het CLB is betrokken bij de opvolging van het leerproces van het kind
 • we maken kennis met bejaardentehuizen
 • op regelmatige basis zijn er integratiemomenten met lagere scholen
 • bibliotheekbezoeken zorgen voor ontluikende leesgierigheid
 • de uitgebreide groep middagmoeders proberen een huiselijke sfeer te creëren tijdens de middag
 • voor de voor- en naschoolse opvang kunnen we rekenen op de kinderclub
 • samenwerking tussen de verschillende vestigingen en klassen verrijken het aanbod

Op een drempelverlagende manier willen we u laten kennis maken met en laten meedraaien in
onze school.

We streven naar een nauw contact tussen ouders en school door middel van Gimme, de website,
ouderparticipatie en persoonlijk contact aan de klasdeur of schoolpoort. We hopen dat iedereen
zich daardoor welkom en goed voelt in onze school.

Concreet:

 • op onze website geven we u een blik achter de schermen van onze school d.m.v. foto’s,
  nieuwsbrieven, links…
 • de leraren voorzien regelmatig klasbriefjes via Gimme
 • maandelijks is er een nieuwsbrief via Gimme
 • ouders worden uitgenodigd op een opendeurdag, infoavond en minstens 2 individuele
  oudercontacten
 • we proberen ouders mee te betrekken in de klaswerking door hen uit te nodigen bij activiteiten in
  de klas
 • meermaals per week begroet de directie de kleuters en hun ouders bij het brengen en/of afhalen

Met een groeiend en gevarieerd aanbod, streven we ernaar dat elk kind kan opgroeien in de
huidige maatschappij.

Gedurende de hele kleuterloopbaan krijgt uw kind de kans om zich op de verschillende
ontwikkelingsdomeinen te ontplooien naar eigen interesses en mogelijkheden. We gaan daarbij de
maatschappijgerichte competenties niet uit de weg.

Concreet:

 • sociale vaardigheden worden in de dagelijkse omgang geoefend
 • verkeersvaardigheden worden op verschillende actieve manieren geïntegreerd
 • door regelmatig overleg, bewaken we de horizontale en verticale groeilijnen
 • een sterk uitgewerkt zorgbeleid biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau

…samen houden we het (kleine) Moleke in beweging!